การใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดผลกำไรสูงสุด

ปริศนาพลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้เป็นปริศนาใหญ่ที่เกี่ยวกับกับใครก็ตามทุกฝ่าย ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องของค่าแรงงานที่สูงอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรค แต่ยังคงเกี่ยวกับกับภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาอยู่ด้วย การแก้ลงมือกับบัญหาพลังงานนี้จำเป็นต้องวางแผนให้รัดกุม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบันนี้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศมีความเสี่ยงสูงหลายด้าน เพราะได้พึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านในสัดส่วนที่สูงมากยิ่งไปกว่านี้ยังต้องคำนึงถึงราคาของพลังงานในอนาคต จากเหตุผลหลายๆ ด้านจะเห็นว่าไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในทางออก แต่แต่ การนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ผลิตไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องยากที่จะต้องตกลงใจและต้องทำการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างละเอียดซึ่งในปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้ความสอดคล้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ได้ทำแผนการศึกษารวมไปถึงการทำงานในช่วงเวลา 13 ปีของโครงการ ซึ่งการตกลงใจว่าจะใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือไม่นั้น ต้องใช้เวลาประมาณสามปีในการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข่าวสารและองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อช่วยในการตกลงใจที่จะดำเนินงานต่อไปจนถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งบุคคลทั่วไป ภาคอุตสาหกรรมและภาคBusinessที่จะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาถูกว่าการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการแก้ไขกิจการต่างๆ สำหรับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบการพลังงานซึ่งประกาศใช้แล้ว มีกองทุนเพื่อการแก้ไขหรือฟื้นฟูพื้นเมืองที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

การใช้กลยุทธ์ทางนิวเคลียร์เพราะด้วยการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

เคล็ดทางนิวเคลียร์ช่วยเยียวยาสุขภาพอนามัยป้องกัน รักษา และสร้างเสริมสุขภาพอนามัย โดยทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจตัดสิน แก้โรคและรักษาด้วยเภสัชรังสีและรังสี ใช้เคล็ดทางนิวเคลียร์เพื่อช่วยประเทืองการใช้สมุนไพรในการสร้างเสริม สุขภาพอนามัยและความงาม ตลอดจนศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยจากการได้รับรังสีด้วยตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพในเซลล์เภสัชรังสีและไอโซโทปรังสีพัฒนาเภสัชรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งที่พบมากในเมืองไทย เช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งการแก้ไขนี้รวมไปถึงการเตรียมสารไอโซโทปรังสี และการแก้ไขกระบวนการตัดสินนิวเคลียร์ ยิ่งไปกว่านี้ ยังมีการวิจัยเพื่อศึกษาระบบการผลิตเครื่องกำเนิดไอโซโทปรังสี การแก้ไขเครื่องทำภาพถ่ายรังสีสำหรับสัตว์ทดลอง และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติยังมีการเตรียมการแผนงานวิจัยการนำไปใช้จากเครื่องไซโคลตรอนที่มีการวางแผนจะก่อสร้างในภาคหน้าเช่นกันชีววัสดุและสมุนไพรงอกงามเครื่องมือสำหรับดัดแปลงงานทางการแพทย์สำหรับการวิจัยนิวเคลียร์ต่างๆ 

งานวิจัยและการรักษากัมมันตรังสีต่างๆของนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหมกมุ่นที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในด้านหลักๆ คือสร้างความวางใจแก่อาณาประชาราษฎร์ในไม่เป็นอันตรายของการใช้เครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ การจัดการและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ตลอดจนการป้องกันดูแลผู้ปฏิบัติงานและประชาชนมิให้ได้รับผลพวงจากรังสีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ ไม่เป็นอันตรายของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความดูแลผลกระทบจากรังสี และการจัดการและจัดเก็บกากกัมมันตรังสี ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำงานค้นคว้าวิจัยเพื่อสำรวจสภาพการณ์ภายในเครื่องปฏิกรณ์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหามาตรการในการรักษาไม่เป็นอันตรายและป้องกันไม่ให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกไปสู่ภายนอก ตลอดจนการค้นคว้าที่เกี่ยวพันกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของอุบัติเหตุในปฏิกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก่อสร้างปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยและโรงไฟฟ้า การป้องกันผลกระทบจากรังสีพัฒนาวัสดุอุปกรณ์กำบังรังสีประจำตัวบุคคล